fbpx

Algemene voorwaarden

Alle genoemde prijzen op de website van Blue Collar Hotel, en alle gedrukte uitgaven en advertenties van Blue Collar Hotel zijn exclusief toeristen­belasting en eventuele toeslagen. Aan deze prijzen kunnen geen rechten worden ontleend.

Blue Collar Hotel handelt volgens de Uniforme Horeca Voorwaarden (UVH). De UVH zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horeca­bedrijven zoals hotels, restaurants, cafés en aanverwante bedrijven (waaronder catering­bedrijven, party-service­bedrijven e.d.) horeca­diensten verlenen en horeca­overeenkomsten sluiten. De UVH zijn gedeponeerd bij de Arrondissements­rechtbank en de Kamer van Koophandel en Fabrieken te ‘s-Gravenhage.

Je kunt de voorwaarden downloaden op de website van Koninklijke Horeca Nederland.

Artikel 1. Definities.

In deze Algemene Voorwaarden alsmede op alle aanbiedingen, overeenkomsten of totstandkoming van overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn wordt verstaan onder:
1.1. Blue Collar Hotel: alle vestigingen van de besloten vennootschap Blue Collar Hotel zowel in als buiten Nederland alsmede alle aan Blue Collar Hotel gelieerde bedrijven en ondernemingen, dochterbedrijven en -ondernemingen, hoe ook genaamd.
1.2. Gastheer: degene die Blue Collar Hotel vertegenwoordigt bij het afsluiten en uitvoeren van overeenkomsten strekkende tot het verlenen van Diensten.
1.3. Diensten: het in de ruimste zin des woords, door Blue Collar Hotel verlenen van logies en/of het verstrekken van (zaal)ruimte en/of spijs en/of drank met alle daarbij behorende werkzaamheden en/of diensten.
1.4. Klant: die natuurlijke of rechtspersoon die met Blue Collar Hotel een overeenkomst tot het verrichten van Diensten heeft gesloten. Onder klant wordt eveneens verstaan de tussenpersoon die al dan niet in naam van zijn/haar relaties een overeenkomst tot het verrichten van Diensten heeft gesloten.
1.5. Gast: degene(n) aan wie Blue Collar Hotel op grond van een met een Klant gesloten overeenkomst de Diensten moet verlenen . Waar in deze voorwaarden wordt gesproken van Gast wordt hieronder tevens verstaan degene(n) die de Gast vergezelt of vergezellen. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald wordt in deze voorwaarden onder Gast of Klant verstaan zowel de Gast als de Klant.
1.6. Hotel-overeenkomst:de overeenkomst gesloten tussen Blue Collar Hotel en de Klant waarbij Blue Collar Hotel, tegen betaling door de Klant of Gast, ten behoeve van die Klant en/of Gast(en) Diensten verricht . Waar in deze voorwaarden wordt gesproken van hotel-overeenkomst wordt hieronder tevens verstaan enige andere overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
1.7. Reservering: de in schriftelijke vorm door de Klant en Blue Collar Hotel aangegane overeenkomst waarbij tussen de Klant en Blue Collar Hotel is vastgelegd op welke periode en tegen welke voorwaarden de Hotel-overeenkomst zal worden geëffectueerd.
1.8. Groep of Groepsreservering: een Hotel-overeenkomst afgesloten met een Klant en die betrekking heeft op 10 of meer kamers.
1.9. Reserveringswaarde:de waarde van de overeenkomst als hiervoor onder 1.6 dan wel 1.7. bedoeld.
1.10. Online-reservering: de Reservering of Groepsreservering die gedaan wordt met behulp van het reserveringsformulier dat beschikbaar is op de website van Blue Collar Hotel (www.bluecollarhotel.nl)

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en totstandkoming van overeenkomsten van Blue Collar Hotel.
2.2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende aanbiedingen, overeenkomsten of totstandkoming van overeenkomsten zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Blue Collar Hotel overeengekomen. In dat geval geldt de afwijking slechts de betrekking hebbende aanbieding, overeenkomst of totstandkoming van de overeenkomst.
2.3. Tenzij vooraf, uitdrukkelijk en schriftelijk aan Blue Collar Hotel kenbaar gemaakt en bevestigd door Blue Collar Hotel gaat de Gast, Klant of enig andere (rechts-)persoon akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3. Totstandkoming van de Hotel-overeenkomst.

3.1. Blue Collar Hotel behoudt zich alle rechten voor om, ten allen tijde, af te zien van het sluiten van een Hotel-overeenkomst.
3.2. Blue Collar Hotel zal nimmer een Hotel-overeenkomst weigeren om reden van discriminatie, zoals onder meer genoemd in artikel 429 quater Wetboek van Strafrecht (discriminatie).
3.3. Alle aanbiedingen voor de totstandkoming van een Hotel-overeenkomst van Blue Collar Hotel zijn vrijblijvend en gelden in elk geval slechts voor zover de capaciteit van Blue Collar Hotel voldoende is.
3.4. In het geval de Klant een aanbod heeft geaccepteerd en de capaciteit van Blue Collar Hotel blijkt onvoldoende dan heeft Blue Collar Hotel het recht om, binnen een termijn van 5 dagen voor de eerste overnachting of later indien rederlijke wijs niet van Blue Collar Hotel verwacht kan worden , alsnog een beroep te doen op de bepaling als hiervoor onder 3.3. omschreven. In dat geval wordt geacht geen Hotel-overeenkomst tot stand te zijn gekomen.
3.5. Elke Hotel-overeenkomst aangegaan door een Klant worden geacht mede voor rekening en risico van deze Klant te zijn gesloten. Iedere betaling door een Gast zal de Klant in dezelfde mate bevrijden.
3.6. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen is Blue Collar Hotel aan een Klant geen commissie, provisie, hoe ook genaamd, verschuldigd.
3.7. Onverminderd hetgeen overigens in deze voorwaarden is bepaald kan Blue Collar Hotel, indien sprake is van een Groep , aan een Klant (de optiehouder) een optierecht verstrekken. Een dergelijk optierecht kan slechts schriftelijk worden verstrekt. Indien door een andere Klant aan Blue Collar Hotel eveneens een aanbod wordt gedaan voor een Hotel-overeenkomst dan zal Blue Collar Hotel hierover de optiehouder informeren. Het optierecht vervalt indien de optiehouder aan Blue Collar Hotel niet binnen de door Blue Collar Hotel vermelde termijn te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van het optierecht.

Artikel 4. Verplichtingen van Blue Collar Hotel.

4.1. Blue Collar Hotel zal aan de Gast gedurende de overeengekomen periode de overeengekomen accommodatie ter beschikking stellen en /of de overeengekomen Diensten verlenen conform de binnen Blue Collar Hotel geldende kwaliteitsnormen.
4.2. De bepaling als hiervoor onder 4.1. omschreven is niet van toepassing:
a. ingeval van overmacht als hierna omschreven in artikel 14.
b. indien de Gast niet of meer dan een half uur te laat verschijnt
c. indien door de Klant de in artikel 9 bedoelde waarborgsom of tussentijdse betaling niet dan wel niet tijdig is betaald
d. indien de Klant niet dan wel niet volledig voldoet aan de verplichtingen die de Klant, uit welke hoofde dan ook, jegens Blue Collar Hotel heeft.
4.3. Tenzij, schriftelijk, anders overeengekomen zal Blue Collar Hotel de accommodatie aan de Gast ter beschikking stellen van 16.00 uur op de dag der aankomst tot 12.00 uur op de dag van vertrek.
4.4. Blue Collar Hotel is gerechtigd om aan de Gast andere hotelaccommodatie aan te bieden dan volgens de Hotel-overeenkomst ter beschikking zou worden gesteld. Voor het geval dit voor de Gast bezwaarlijk is heeft de Gast of Klant het recht met onmiddellijke ingang de Hotel-overeenkomst te beëindigen. Voor het geval de aangeboden en door de Klant of Gast geaccepteerde hotelaccommodatie goedkoper is dan de oorspronkelijke accommodatie, zal Blue Collar Hotel het bedrag van de besparing aan de Gast of Klant ter beschikking stellen. Blue Collar Hotel zal in geen geval gehouden zijn tot enige verdere schadevergoeding.
4.5. Blue Collar Hotel kan niet gehouden worden enig goed van een Gast in ontvangst en/of in bewaring te nemen. Voor het geval Blue Collar Hotel enig goed of enig bedrag in ontvangst en/of bewaring neemt dan is Blue Collar Hotel gerechtigd hiervoor een geldelijke vergoeding te vragen. In dat geval zal Blue Collar Hotel als een goed huisvader de zaken bewaren. Artikel 10 en artikel 13 zijn onverminderd van toepassing.

Artikel 5. Huisregels.

5.1. Teneinde de orde en rust binnen Blue Collar Hotel te bewaren en een goede kwaliteit van dienstverlening aan alle Gasten te waarborgen kent Blue Collar Hotel zogenaamde huisregels. Deze huisregels bevinden zich op een voor de Gasten duidelijk waarneembare plaats dan wel zullen aan de Gasten in geschrift ter hand worden gesteld.
5.2. Blue Collar Hotel is gerechtigd om, zonder opzegtermijn, de Hotel-overeenkomst met een Gast te beëindigen indien een Gast, bij herhaling de huisregels overtreedt dan wel zich dusdanig gedraagt dat de orde, rust of normale exploitatie van het hotel daardoor (kan) worden verstoord. Op eerste verzoek dient de Gast het hotel te verlaten. Blue Collar Hotel is niet gehouden haar verzoek te motiveren.
5.3. Blue Collar Hotel is gerechtigd het verlenen van horecadiensten te staken of achterwege te laten wanneer de Gast zich niet gedraagt overeenkomstig de normen die binnen de restaurants van Blue Collar Hotel gebruikelijk zijn. In dat geval dient de Gast en zij die de Gast vergezellen op eerste verzoek het restaurant te verlaten. Blue Collar Hotel kan onder meer eisen stellen met betrekking tot het uiterlijk van de Gast.
5.4. Blue Collar Hotel staat binnen haar hotels geen huisdieren toe.
5.5. Blue Collar Hotel is gerechtigd om iedere Hotel-overeenkomst wegens (vrees voor) verstoring van de openbare orde te ontbinden. Ontbinding vindt plaats na overleg met het plaatselijk gezag. Blue Collar Hotel is in die gevallen niet gehouden tot enige schadevergoeding.

Artikel 6. Reserveringen.

6.1. Een Reservering is pas definitief nadat de Reservering schriftelijk door de Klant of door Blue Collar Hotel is bevestigd.
6.2. Onverminderd het bepaalde in artikel 3 is Blue Collar Hotel gerechtigd een Reservering te laten vervallen indien een Gast zich niet heeft gemeld op de eerste gereserveerde dag om 12.00 uur. Deze bepaling geldt niet indien door de Klant een betalingsgarantie voor de gereserveerde periode wordt afgegeven.
6.3. Bij wijziging van aankomst- en/of vertrekdatum vervalt de oorspronkelijke, definitieve Reservering en zal, in onderling overleg, een nieuwe definitieve Reservering tot stand komen.
6.4. Vermeerdering van het oorspronkelijk definitief gereserveerd aantal kamers kan uitsluitend in overleg met Blue Collar Hotel. Op generlei wijze is Blue Collar Hotel verantwoordelijk voor vermeerdering, zonder overleg, van het oorspronkelijk definitief gereserveerd aantal kamers.
Artikel 7. Groepsreserveringen.
7.1. Vanaf tien kamers valt een Reservering onder de Groepsreserveringen. Het bepaalde ten aanzien van de Groepsreserveringen geldt onverminderd het bepaalde overigens in deze voorwaarden.
7.2. Een Klant kan voor een Groepsreservering een zogenaamde optionele Reservering maken. Een optionele Reservering is pas tot stand gekomen nadat deze schriftelijk is bevestigd. Onverminderd het bepaalde in 3.7. kan een optionele Reservering worden aangehouden tot maximaal 3 maanden voor de aankomstdatum. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen zal een optionele Reservering hierna automatisch vervallen. Bij eventuele evenementen kan de optie maximaal tot 5 maanden voor de aankomstdatum worden aangehouden.
7.3. Een definitieve Reservering is pas tot stand gekomen, nadat deze door Blue Collar Hotel schriftelijk is bevestigd en deze bevestiging van de Klant, getekend, retour is ontvangen. Bij wijziging van aankomst- en/of vertrekdatum vervalt de oorspronkelijke definitieve Reservering en zal in onderling overleg een nieuwe definitieve Reservering tot stand komen.
7.4. Voor een Groepsreservering geldt dat een Klant tot 12:00 voor de dag van aankomst kosteloos 10% van de oorspronkelijke definitief gereserveerde aantal kamers kan verminderen.
7.5. Vermeerdering van het oorspronkelijk definitief gereserveerd aantal kamers kan uitsluitend in overleg met Blue Collar Hotel. Op generlei wijze is Blue Collar Hotel verantwoordelijk voor vermeerdering, zonder overleg, van het oorspronkelijk definitief gereserveerd aantal kamers.
7.6. Bij een volledige annulering van een definitieve reservering tot 3 maanden voor aankomst worden geen kosten in rekening gebracht. Bij volledige annulering van een definitieve reservering van 3 maanden tot 3 weken voor aankomstdatum is de klant gehouden 50% op basis van logies te vergoeden aan Blue Collar Hotel. Volledige annulering van een definitieve reservering bij minder dan 3 weken voor aankomstdatum is de klant gehouden 100% op basis van logies en eventueel gereserveerde groepsdiners te vergoeden aan Blue Collar Hotel. De Klant draagt er, ter zake de Groepsreserveringen, zorg voor dat uiterlijk 7 werkdagen voor de aankomstdatum Blue Collar Hotel in het bezit is van de namenlijst van de Gasten.
7.7. Mocht de het bedrag van de groepsreservering hoger dan € 5.000 dan verlangen wij een aanbetaling van 50% van het totaal bedrag. Uiterlijk 3 maanden voor aankomstdatum dient 50% van de reserveringswaarde bijgeschreven te zijn op het bankrekening nummer van Blue Collar Hotel.
7.8. Bij wijziging van aankomst – en /of vertrekdatum van een volledige definitieve reservering vervallen de oorspronkelijke data en zal in onderling overleg op basis van beschikbaarheid de nieuwe definitieve reservering worden verplaatst naar de gewenste data. Indien de beschikbaarheid dit niet toelaat vervalt u automatisch in de annuleringsvoorwaarden (artikel 7.6)
7.9. Indien de klant met betrekking tot de voorgaande artikelen in gebreke blijft dan beschouwt Blue Collar Hotel de definitieve reservering geannuleerd. Deze annulering zal worden beschouwd als een annulering van een definitieve reservering door de klant/gast (artikel 7.6). De klant/gast blijft gehouden de annuleringsvergoeding aan Blue Collar Hotel te voldoen.

Artikel 8. Annulering.

8.1. Het bepaalde in dit artikel geldt onverminderd het bepaalde overigens in deze voorwaarden. Het bepaalde in dit artikel laat onverlet de aansprakelijkheid van de Klant/Gast en/of derden op grond van het gemene recht.
8.2. Een Hotel-overeenkomst is onherroepelijk en kan niet worden geannuleerd, tenzij de Klant/Gast tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de Reserveringswaarde te betalen en dit aanbod door Blue Collar Hotel onverwijld wordt aanvaard.
8.3. Annulering dient schriftelijk, waaronder mede begrepen online (www.bluecollarhotel.nl), per e-mail, en gedateerd te geschieden. Een Klant kan geen rechten ontlenen aan een mondelinge annulering.
8.4. Behoudens het bepaalde ter zake Groepsreserveringen (zie hiervoor onder artikel 7) geldt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dat een Reservering tot uiterlijk 12.00 uur voor de dag van aankomst kosteloos kan worden geannuleerd.

Artikel 9. Waarborgsom en tussentijdse betaling.

9.1. Blue Collar Hotel kan van een Klant/Gast verlangen dat deze, tot zekerheid, een waarborgsom betaalt. Deze waarborgsom kan zowel betrekking hebben op reeds verrichte en nog te verrichte Diensten.
9.2. Deze waarborgsom zal nooit hoger zijn dan het bedrag zoals vermeld in de Hotel-overeenkomst.
9.3. Blue Collar Hotel heeft het recht om deze waarborgsom(men) te verrekenen met al datgene wat de Klant/Gast op grond van deze voorwaarden dan wel uit welke hoofde dan ook aan Blue Collar Hotel verschuldigd is.
9.4. Blue Collar Hotel heeft het recht om tussentijdse betaling(en) te verlangen voor reeds geleverde Diensten.

Artikel 10. Aansprakelijkheid van Blue Collar Hotel.

10.1. Tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de kant/gast van Blue Collar Hotel, aanvaardt Blue Collar Hotel geen enkele aansprakelijkheid in welke vorm dan ook.
10.2. Tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de kant/gast van Blue Collar Hotel, aanvaardt Blue Collar Hotel geen aansprakelijkheid voor schade aan of met voertuigen van de Gast veroorzaakt.
10.3. Tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de kant/gast van Blue Collar Hotel, aanvaardt Blue Collar Hotel geen aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect aan wie of wat ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of wat dan ook aan, in of op enige roerende of onroerende zaak waarvan Blue Collar Hotel eigenaar, (erf)pachter of huurder is dan wel die anderzijds ter beschikking staan van Blue Collar Hotel.
10.4. Een aansprakelijkheid van Blue Collar Hotel zal nimmer verder gaan dan de waarde van de Hotel-overeenkomst dan wel de vergoeding voor schade zoals gedekt door de verzekeringsmaatschappij van Blue Collar Hotel dan wel de schade zoals vergoed door enige andere derde aan Blue Collar Hotel.
10.5. Onverminderd het bepaalde in artikel 4.5. en tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de kant/gast van Blue Collar Hotel is Blue Collar Hotel niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van goederen van Gasten. De Klant/Gast vrijwaart Blue Collar Hotel tegen aanspraken van Gasten dienaangaande.
10.6. Met inachtname van hetgeen in deze voorwaarden is gesteld is Blue Collar Hotel voor goederen welke aan Blue Collar Hotel in bewaring worden gegeven en waarvoor voor deze bewaring een vergoeding aan de Gast in rekening wordt gebracht, verplicht de schade aan deze goederen ten gevolge van beschadiging of vermissing te vergoeden. De schadevergoeding strekt zich niet uit tot de in de afgegeven goederen aanwezige andere goederen.
10.7. Met betrekking tot goederen die door Blue Collar Hotel in ontvangst worden genomen dan wel die op welke wijze dan ook en door wie dan ook zijn gedeponeerd, in bewaring gegeven of achtergelaten zonder dat Blue Collar Hotel hiervoor een vergoeding heeft bedongen, is Blue Collar Hotel nimmer aansprakelijk voor schade aan of in verband met goederen ontstaan op welke wijze dan ook.
10.8. Blue Collar Hotel wordt door de Klant/Gast volledig gevrijwaard ter zake iedere aanspraak, of hoe ook genaamd, welke een Klant/Gast en/of enige derde jegens Blue Collar Hotel geldend maakt of mocht maken ter zake, de aanspraken, in de ruimste zin des woord, van de met de Klant/Gast gesloten Hotel-overeenkomst of enige andere overeenkomst. Deze vrijwaringverplichting geldt eveneens ten aanzien van de Hotel-overeenkomst geldt tevens indien deze, om wat voor reden dan ook, geheel of gedeeltelijk is ontbonden.

Artikel 11. Aansprakelijkheid van Gast en/of Klant.

11.1. De Klant en/of de Gast zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Blue Collar Hotel en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van de wanprestatie en/of onrechtmatige daad begaan door deze Klant en/of de Gast.
11.2. Deze aansprakelijkheid geldt ook ten aanzien van de overtreding van de huisregels begaan door de Klant en/ of de Gast.
11.3. Deze aansprakelijkheid geldt ook ten aanzien van de schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/ of enige zaak waarvan de Klant en/ of de Gast houder zijn dan wel onder hun toezicht staan.

Artikel 12. Prijzen en betaling.

12.1. De prijzen kunnen verschillen per type accommodatie, dag, tijdstip van reserveren, betalingscondities en annuleringsvoorwaarden.
12.2. De Klant/Gast is de in de Hotel-overeenkomst vermelde bedragen aan Blue Collar Hotel verschuldigd. Blue Collar Hotel kan voor bijzondere Diensten als gebruik van parkeergarage, telefoon, safe et cetera extra vergoeding aan de Klant en/of Gast in rekening brengen.
12.3. Alle rekeningen, daaronder begrepen de rekeningen ter zake annulering of no-show zullen door de Klant en/of Gast worden voldaan contant dan wel, indien uitdrukkelijk overeengekomen binnen 14 dagen na de factuurdatum. Als plaats van de betaling wordt aangewezen de betreffende vestiging van Blue Collar Hotel waarop de factuur betrekking heeft.
12.4. De Klant en de Gast zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle vorderingen die Blue Collar Hotel, uit welke hoofde dan ook, op een van hen of beiden heeft en/of zal verkrijgen. Noch de Klant, noch de Gast kan zich beroepen op enig voorrecht van uitwinning.
12.5. De Klant wordt geacht de Hotel-overeenkomst of enige andere overeenkomst mede namens elke Gast te sluiten. Door te verschijnen geeft de Gast te kennen dat de Klant bevoegd was hem ter zake te vertegenwoordigen.
12.6. Blue Collar Hotel heeft een retentierecht en, in voorkomende gevallen, een pandrecht, op alle goederen welke door de Gast en/of Klant in het hotel zijn meegebracht zolang de Gast en/of Klant niet geheel aan de verplichtingen jegens Blue Collar Hotel heeft voldaan.
12.7. Bij het uitblijven van betaling zijn de Klant en/of Gast van rechtswege in verzuim. In dat geval zijn de Klant en/of Gast zonder ingebrekestelling gehouden tot vergoeding van een vertragingsrente. Deze vertragingsrente bedraagt de wettelijke rente verhoogd met 2% over het verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum. Een gedeelte van een maand geldt daarbij als gehele maand.
12.8. De Klant en/of Gast , die op grond van artikel 12.7 in verzuim zijn , zijn 14 dagen na de dag waarop Blue Collar Hotel hen vruchteloos heeft aangemaand eveneens verschuldigd alle bijkomende buitengerechtelijke en pre processuele kosten alsmede alle gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke en pre processuele kosten worden bepaald conform het Besluit Vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 40,- .
12.9. Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de verschuldigde executiekosten, vervolgens op de gerechtelijke en buitengerechtelijke en pre processuele kosten, de rente, de schade en vervolgens op de hoofdsom.
12.10. Betaling geschiedt in Euro. Indien Blue Collar Hotel betaling in vreemde valuta accepteert, dan geldt hiervoor de op dat moment geldende marktkoers. Blue Collar Hotel is gerechtigd ingeval van betaling in vreemde valuta hiervoor als administratiekosten maximaal 10% van het bedrag in vreemde valuta in rekening te brengen.
12.11. Blue Collar Hotel heeft het recht cheques, girobetaalkaarten en andere soortgelijke betalingsmiddelen, dan wel andere betalingsmiddelen dan hiervoor genoemd, te weigeren dan wel aan acceptatie hiervan bepaalde voorwaarden te verbinden.
12.12. Blue Collar Hotel streeft er naar dat een boeking direct, zonder tussenpersoon/intermediair, bij haar gedaan, de scherpst mogelijke aanbieding op dat moment is ,tegen die voorwaarden

Artikel 13. Informatieverstrekking.

13.1. De Gast is, mede in verband met wettelijke verordeningen, verplicht bij aankomst/incheck persoonlijke informatie te verstrekken en daartoe het registratieformulier volledig in te vullen.
13.2. Blue Collar Hotel mag deze informatie gebruiken voor het direct doen van haar aanbiedingen aan de Gast.
13.3. De Gast kan aangeven dat zulks niet gewenst is. Blue Collar Hotel zal dit respecteren, echter artikel 13.1 blijft onverminderd van kracht.
13.4. De gast wordt bij uitcheck automatisch toegevoegd aan het frequentstayer-programma van Blue Collar Hotel en zal uit dien hoofde aanbiedingen ontvangen. Indien de gast dit niet wenst kan hij dit schriftelijk aangeven en zal Blue Collar Hotel dit direct respecteren

Artikel 14. Overmacht.

14.1. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: ziekte onder personeel die de bedrijfsvoering redelijkerwijs onmogelijk maakt, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking of bedrijfsbezetting, waterschade, molest, terrorisme, brand, overstroming, overheidsmaatregelen.
14.2. Ingeval van overmacht kan Blue Collar Hotel hetzij de overeenkomst annuleren hetzij opschorten. In dat geval is er geen verplichting aan de zijde van Blue Collar Hotel tot vergoeding van enige schade.
14.3. Het hiervoor bepaalde is eveneens van toepassing wanneer de overmacht zich voordoet bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan Blue Collar Hotel gebruik maakt bij het uitvoeren van de Hotel-overeenkomst of enige andere overeenkomst. Hieronder is tevens begrepen hetgeen bij voornoemde personen en/of diensten en/of instellingen voordoet als opschortende of ontbindende voorwaarde dan wel de wanprestatie van voornoemde personen en/of diensten en/of instellingen. Blue Collar Hotel is niet gehouden de invloed daarvan op haar bedrijf aan te tonen.

Artikel 15. Aanvullende bepalingen Online-reserveringen

15.1. Het bepaalde in dit artikel geldt onverminderd het bepaalde overigens in deze voorwaarden.
15.2. Blue Collar Hotel biedt de Klant/Gast de mogelijkheid om een Online-reservering te doen.
15.3. De Klant/Gast vult alle gevraagde gegevens in op het reserveringsformulier op de website en bevestigt de echtheid en juistheid van de overgedragen informatie.
15.4. De Online-reservering komt tot stand nadat Blue Collar Hotel het reserveringsformulier heeft ontvangen en door Blue Collar Hotel is bevestigd.
15.5. De in artikel 6, lid 1 bedoelde bevestiging wordt via e-mail verzonden na ontvangst van het reserveringsformulier
15.6. In geval van Online-reservering heeft de Klant/Gast de volgende betalingsmogelijkheden:
– a. het totale bedrag van de Online-reservering wordt ineens online betaald bij de Online-reservering via de beveiligde betalingsmodule van Ogone in de website;
– b. op de in artikel 12 bedoelde wijze.
15.7. Blue Collar Hotel kan de Klant/Gast in geval van betaling op de in het vorige lid sub a, bedoelde wijze een nader door Blue Collar Hotel te bepalen korting verlenen.
15.8. In geval Blue Collar Hotel de Klant korting heeft verleend wegens online betaling, kan de Klant geen aanspraak maken op kosteloze annulering als bedoeld in artikel 8, lid 4. Klant is in dit geval ten minste de Reserveringswaarde verschuldigd.
15.9. Blue Collar Hotel stelt de informatie op de website met de grootste zorg samen, desondanks kunnen er bij de overdracht van gegevens en/of door technische storingen of andere omstandigheden onjuistheden in de gegevens voorkomen en/of de gegevens onvolledig zijn. Alle tot stand gekomen Online-reserveringen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en/of fouten. Indien wijzigingen en/of fouten als bedoeld in dit lid leiden tot het wijzigen van de prijs, heeft de Klant/Gast recht op kosteloze annulering. Aan de gedane Online-reservering kunnen in dat geval geen rechten worden ontleend.
15.10. Online reserveren bied de gast mogelijkheid tot online-incheck.
15.11. Ingeval van een online-incheck, zoals in artikel 15.10, is annulering, zoals in artikel 8, niet meer mogelijk. Restitutie is niet mogelijk
15.12. Blue Collar Hotel kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het niet of onjuist uitvoeren van de Online-reservering ingeval van overmacht, zoals bedoeld in artikel 14 of door toedoen van de Klant/Gast alsook het niet beschikbaar zijn van internet, het geen toegang hebben tot de website, een inbraak van buitenaf, virussen of, in geval van vooruitbetaling, een weigering van de bank.

Artikel 16. Privacy statement website

16.1. Blue Collar Hotel verzamelt uitsluitend persoonlijke informatie die specifiek en op vrijwillige basis door de Klant/Gast op de website worden verstrekt. De verstrekte informatie wordt uitsluitend gebruikt voor het doel dat de Klant/Gast er mee beoogt.
16.2. Ten behoeve van een Online-reservering worden de volgende gegevens opgeslagen in de database van Blue Collar Hotel: reserveringsnummer, e-mailadres, gebruikersnaam, wachtwoord, volledige naam, aankomstdatum, vertrekdatum en externe referentie. De overdracht van gegevens geschiedt via een beveiligde verbinding.
16.3. Blue Collar Hotel gaat zeer vertrouwelijk om de door de Klant en/of Gast verstrekte gegevens. De gegevens zullen slechts aan derden worden verstrekt op grond van wettelijke verplichtingen, dan wel op schriftelijk verzoek van Klant of Gast.
16.4. Blue Collar Hotel zal nimmer bijzondere persoonsgegevens via de website verzamelen, waaronder informatie betreffende politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, gezondheid of andere zaken.
16.5. Blue Collar Hotel zal op verzoek van een Klant en/of Gast de gegevens van de Klant en/of Gast uit de database van Blue Collar Hotel verwijderen.
16.6. Algemene bezoekgegevens van bezoekers van de website worden na ieder bezoek aan de website verwijderd. Slechts bezoekersstatistieken zullen worden bijgehouden; hiertoe worden, uitsluitend voor www.bluecollarhotel.nl cookies opgeslagen op de harde schijf van de bezoeker van de website. De bezoeker van de website heeft altijd het recht cookies te weigeren, Blue Collar Hotel is in dat geval nimmer aansprakelijk voor eventuele storingen en/of fouten bij het gebruiken van de website.

Artikel 17. Gevonden voorwerpen.

17.1. De Gast is gehouden in het hotel gevonden voorwerpen die in het hotel zijn verloren dan wel achtergelaten ten spoedigste bij Blue Collar Hotel in te leveren.
17.2. Blue Collar Hotel verkrijgt de eigendom van voorwerpen waarvan de rechthebbende zich niet binnen een jaar na de inlevering daarvan bij Blue Collar Hotel heeft gemeld.
17.3. Toezending van verloren voorwerpen geschiedt voor rekening en risico van de Gast. Blue Collar Hotel kan nimmer worden verplicht tot toezending.

Artikel 18. Toepasselijk recht en geschillen.

Artikel 18. Toepasselijk recht en geschillen.
18.1. Op alle overeenkomsten, hoe ook genaamd, is Nederlands recht van toepassing.
18.2. Behoudens het hieronder 18.3. bepaalde zullen alle geschillen die mochten ontstaan uit een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, worden beslecht door de rechtbank te Utrecht, tenzij Blue Collar Hotel de voorkeur geeft aan de rechter van de domicilie van de Klant en/of Gast.
18.3. Ingeval van een geschil wat, volgens de regels van Nederlands procesrecht, behoort tot de absolute competentie van de rechtbank, sector kanton, zal dit geschil uitsluitend door de bevoegde rechtbank, sector kanton, worden beslecht.
18.4. Een eventuele ongeldigheid van één of meer bepalingen in de voorwaarden laat onverlet de geldigheid van de overige bepalingen. Wanneer een bepaling, om wat voor reden dan ook, ongeldig blijkt, dan worden Blue Collar Hotel en de Klant en/of Gast geacht een geldige bepaling te zijn overeengekomen die de ongeldige bepaling qua strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.

Deze voorwaarden zijn ter griffie van de Rechtbank te Utrecht gedeponeerd op 21 maart 2014 onder nummer 65/2014